O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Forum

Forum

Na tomto priestore sa tu a tam objavia trochu náročnejšie  
a rozsiahlejšie súbory a texty. 
Pre študentov, pre priateľov či známych 
alebo aj neznámych ľudí. 
Všetko nie je možné zavesiť na web. 
Všetko sa nedá povedať  ani
pri šálke dobrej kávy či čaju, vína či dobrom pive. 
Preto si to tu tí, ktorí o to budú stáť, 
môžu nájsť, stiahnuť a študovať.
Bude tu aj priestor na čitateľské ohlasy, podnety 
a odpovede na konkrétne komplexnejšie otázky. 
Anonymnej diskusii je k dispozícii stále aj môj blog. (foto: Tibor Javor)
O 2. Vatikánskom koncile - Rozhovor ...

Franz kardinál König sa narodil roku 1905 v Dolnom Rakúsku. V roku 1956 sa stal viedenským arcibiskupom, v roku 1958 bol vymenovaný za kardinála. Na Druhom vatikánskom koncile vystupoval predovšetkým s príspevkami o náboženskej slobode a ekumenizme. Od roku 1985 išiel ako arcibiskup na odpočinok. Odvtedy sa usiloval predovšetkým o jednotu cirkví na Východe, dialóg medzi rôznymi vedeckými odborníkmi a o spoluprácu troch veľkých svetových náboženstiev. Franz kardinál König zomrel 13. marca 2004.

Jacob Kremer sa narodil roku 1924 v Kohlscheide pri Aachene a roku 1956 bol vysvätený za kňaza. Roku 1962 sa stal profesorom v Aachene. Od roku 1972 bol riadnym profesorom Nového zákona na Univerzite vo Viedni. Okrem odborných exegetických prác sa stal známym najmä svojimi knihami, ktoré sú zrozumiteľné širokému spektru čitateľov, a článkami, ktoré objasňujú po-rozumenie centrálnych tém Biblie. Profesor Jacob Kremer hosťoval na jeseň v roku 1992 so svojimi prednáškami na tému "Zmŕtvychvstanie a vzkriesenie mŕtvych" na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule.

Jacob Kremer - Franz König: Žiť v Pravde

 Predslov ku knihe


Od pádu železnej opony na konci roku 1989 prichádza mnoho doteraz utláčaných ľudí z východných krajín na slobodný Západ. Všetci obdivujú materiálny blahobyt, avšak často hľadajú či už vedome, alebo nevedome akúsi novú životnú orientáciu, pretože prikázaná ideológia komunistického socializmu im ju už nebola schopná ponúknuť.
Najväčší omyl mojej generácie – viera, že zmeníme svet
Pri pokuse o ilegálny prechod cez hranice ho v roku 1951 chytili, a namiesto teologických štúdií v Taliansku absolvoval 98 mesiacov pod zemou v jáchymovských uránových baniach. Po amnestii pracoval ako robotník, no nakoniec ho v Ríme pápež Pavol VI. vysvätil za kňaza. V čase komunizmu mu za organizáciu národnej púte na Velehrad odobrali štátny súhlas na pastoráciu. Stal sa disidentom, ktorý hľadal odpovede na otázky slobody, morálky, ekumenického dialógu a zmien v katolíckej cirkvi. Po prevrate mu arcibiskup Sokol neobnovil súhlas, nevyhnutný na to, aby získal vlastnú farnosť. Anton Srholec.
Úcta k času
V Biblii sa všetko deje v čase, ktorý určil Boh. Kto má múdre srdce, dokáže rozpoznať tento čas ( Kaz 8, 5 ). Ako je „čas“ vtelenia, nastane aj „čas“ naplnenia ( pleróma ) celého stvorenia. Dnešný človek by sa rád zmocnil času, ale nedokáže žiť v čase. Preto žije v stálom zhone a napätí. Všetko by chcel stihnúť a pritom si neuvedomuje, že mu uniká to, čo je v živote najdôležitejšie.
Premena hodnôt
Na premenu hodnôt, ku ktorej v súčasnej dobe dochádza, sa nedá pozerať izolovane len výlučne z morálneho hľadiska. Za zmenami v politickej, hospodárskej a kultúrnej oblasti je možné tušiť vždy aj zmeny v predstave o hodnotách a zmeny v pravidlách ľudského správania, hovorí erfurtský katolícky biskup Joachim Wanke. Zmena hodnôt je spoločensko – kultúrny proces, ktorého základom sú zmenené predstavy o šťastí človeka.
Cirkev si aj ty

Jan Konzal, tajne vysvätený biskup, na stretnutí Medzinárodného ekumenického fóra v Bratislave 13. apríla 2008 hovorí o svojom videní cirkvi. Bez cirkvi aj bez jej sviatostného servisu je možné žiť. Nie je to však želateľný stav. Odkiaľ takéto pohľady čerpá a prečo si to myslí hovoril Jan Konzal na stretnutí v Bratislave. V tomto krátkom priereze je dispozícii obrazový a zvukový zostrih častí jeho prednášky na tému "Cirkev si aj ty".

Byť kresťanom
Ani ten, kto celkom bez otázok vyrástol v kresťanskej viere a našiel v nej svoj náboženský domov, nemôže už dnes nevidieť, že kresťanstvo nie je vo svete jediným náboženstvom, ktoré vedie k zmysluplnému, zodpovednému životu. Milióny ľudí dokazuje, že aj židovstvo alebo islam, hinduizmus alebo budhizmus ponúkajú presvedčivé odpovede na veľké životné otázky. To znamená, že už nie je samozrejmé byť kresťanom. Skôr naopak. 
Církev a částečně identifikovaní
Křesťané a sympatizanti
Hlavní potenciál církve neleží v jejím "tvrdém jádru", nýbrž ve "vnějším okruhu"; církev zůstane církví (a nestane se marginální sektou) pouze tehdy, nezaměří-li se jen na "obstarávání farníků" či na "náboženskou mobilizaci" (misii) prostřednictvím církevních hnutí, nýbrž na partnerskou komunikaci s těmi, kteří s ní nejsou a nebudou plně identifikovaní.
(referát na Dnech Josefa Zvěřiny v Liberci, květen 2004)
Miesto náboženstva
Sedemdesiate, osemdesiate a deväťdesiate roky 20. storočia viedli k rýchlemu pádu sekularizačnej tézy a ideológií, ktoré z nej čerpali. Náboženstvo, alebo aspoň niektoré jeho formy, si opäť našlo cestu do verejnej sféry, médií, medzinárodnej a vo väčšine krajín aj domácej politiky. Oživenie náboženstva v modernej spoločnosti a jeho vstup do verejného života nemusí byť vždy len pozitívnou skutočnosťou.
Hlas nepočutých - Anton Srholec

"Ja som ako tá moja cirkev. V kríze a veľmi rýchle stárnem. /.../ Ako človek cirkvi, žijem životom cirkvi /.../"

Študoval v Skalici, v Trnave a v Šaštíne, maturoval v 1951 v Bratislave. V roku 1946 vstúpil do saleziánskej spoločnosti s cieľom venovať sa výchove chudobnej mládeže.

V roku 1951 pokúsil sa ilegálne prekročiť hranice za účelom študovať teológiu. Za tento trestný čin bol odsúdený na 12 rokov väzenia. Vo väzení strávil 10 rokov. Prevažnú časť svojho trestu odpykal v uránových baniach v Jáchymovských koncentračných táboroch.Z väzenia ho prepustili s posudkom: “ Schopný vykonávať akúkoľvek manuálnu prácu.”

Quadragesima...

Štyridsať dní reflexie môže mať rôznu podobu. Nové pohľady na staré témy, inšpirácia starých a zabehaných aktivít. Spomienka na zabudnuté, pripomenutie dôležitého. To všetko sa skrýva za biblickou štyridsiatkou - 40 rokov alebo 40 dní - putovanie po púšti, pokúšanie na púšti, Turíce...
Žiť v Pravde
Jacob Kremer - Franz König
slovenský preklad: Miroslav Kocúr, 1995

Text knihy vo formáte WORD

Od pádu železnej opony na konci roku 1989 prichádza mnoho doteraz utláčaných ľudí 
z východných krajín na slobodný Západ. Všetci obdivujú materiálny blahobyt, 
avšak často hľadajú či už vedome, alebo nevedome akúsi novú životnú orientáciu, 
pretože prikázaná ideológia komunistického socializmu im ju už nebola schopná ponúknuť. 
Čo má však nastúpiť na jej miesto? 

späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo