O tom, že život nie je čiernobiely...

kocur.blog.sme.sk
Fine Art Photos © Tibor Javor
 

Úvod  > Spoločnosť  >  Koho sklamala synoda o rodine?

Koho sklamala synoda o rodine?Pri pohľade na dianie vo Vatikáne je ťažké povedať, kto presadil svoj názor a kto bol porazený. Isté však je, že pápež veľmi dôsledne riadi diskusiu o budúcnosti cirkvi.

Americký kardinál Raymond Burke po prednesení týždenného reportu o prebiehajúcej synode vyhlásil, že obrátenie pozornosti úradnej cirkvi smerom k ľuďom a volanie predbežného sumarizačného reportu po milosrdenstve voči ľuďom, ktorí nežijú podľa štandardov rímskokatolíckej cirkvi, nepovažuje za postoj, ktorý by bol v súlade s katolíckou doktrínou.Na budúcej synode už nemusí dostať slovo.


Tradičný postoj a spor o preklad

Juhoafrický kardinál Napier sa po prednesení týždenného reportu prihlásil o slovo predovšetkým v súvislosti s pasážami, ktoré sa týkali homosexuálne orientovaných katolíkov. Vyrušovala ho ústretovosť tónu. Pápež František ho preto prizval ku koncipovaniu záverečného dokumentu synody.

Taliansky originál sa stal pri prekladoch do ostatných jazykov predmetom slovných hier. Dokument hovoril v taliančine o tom, že katolíci by mali prijať a mali by si vážiť či rešpektovať hoci aj homosexuálnu orientáciu ľudí. Rozsiahla debata sa začala odvíjať od prekladu slova VALUTARE do ďalších jazykov.

Aj slovenský preklad KBS sa na webovej stránke ešte v priebehu toho istého dňa zmenil. Voči homosexuálne orientovaným jedincom vraj nie je namieste postoj úcty, treba ich orientáciu „skôr“ zhodnocovať či posudzovať. Tento filologický spor je skôr obrazom mentality ako jazykovým okienkom. To vnímajú obidve strany spektra.

Je to len epizóda, ktorá ilustruje dianie na mimoriadnej synode o rodine počas uplynulých dvoch týždňov v Ríme. Pápež František otvoril oficiálnu debatu a kuloárne narážky či nekomunikovanú netoleranciu vytiahol na svetlo mediálneho cirkevného sveta.
Kardinál Kasper, ktorý patril k teologickým garantom debaty synody, ktorú otvorili jedinečným spôsobom dotazníky rozoslané do katolíckeho sveta a pripravili tak ovzdušie synodálnej diskusie, hovorí o tom, že rímskokatolícka cirkev má rok na to, aby spracovala to, čo priniesla synoda.

Rozvedení katolíci a sviatosti

Dnešná generácia biskupov sa asi prvýkrát stretla s procedúrou, počas ktorej sa o jednotlivých odsekoch synodálneho textu hlasovalo. Výsledky tohto hlasovania boli zverejnené.

Verejnosť môže preto vedieť, že text článku 52 o možnosti pristupovania k sviatostiam pre rozvedených a potom civilne zosobášených katolíkov v publikovanom znení mal skóre 104:74. Vyčítať sa však z toho dá akurát toľko, že synodálne plénum nebolo v názore na to, ako sa dopracovať k novému riešeniu situácie katolíkov, ktorí o sviatostnú spoveď a prijímanie majú záujem, jednotné.

Text konštatuje, že synoda uvažovala o možnosti rozvedených a znovu už len civilne sobášených katolíkov pristupovať k sviatosti zmierania a eucharistie (ľudovo: spoveď a prijímanie). Zmienený článok konštatuje, že niektorí synodálni otcovia trvali na doterajšej disciplíne vyplývajúcej z katolíckeho učenia o nerozlučiteľnosti manželstva.

Iní sa vyslovili za menej všeobecné riešenie, ktoré by uľahčilo pristupovanie k týmto sviatostiam. Prihliadalo by skôr na zvláštne situácie a presné podmienky zvlášť vtedy, keď ide o nezvratné prípady a ktoré súvisia s výchovou detí v druhom, už len civilnom zväzku. Deti takto musia neprávom znášať následky. Reálne majú rodičia byť príkladom katolíckej výchovy, no sami majú plný prístup k sviatostiam obmedzený. Do procesu zjednodušenia procedúry individuálneho pokánia by mal vstúpiť aktívnejšie diecézny biskup.

Tento text nebol prijatý ani želanou dvojtretinovou väčšinou. O pastoračnom riešení majú biskupi ešte premýšľať, rokovať a hľadať konkrétne riešenia. Publikovaný dokument sa má stať odrazovým mostíkom pre návrh riešenia, ktoré prinesie synoda v októbri 2015.

Pluralita názorov a nádeje na riešenie

Či bolo 104 biskupov konzervatívnych, alebo progresívnych, nie je v tomto prípade jasné. A ani o to nejde. Majú ako partnerov do diskusie 74 biskupov, ktorí majú na situáciu iný názor. Tí, ktorí v tomto bode čakali riešenie už na tejto synode, si musia na novú legislatívu či novú interpretáciu tej súčasnej ešte počkať. Dokument však zároveň uvádza, že treba správne uchopiť pozitívne prvky, ktoré možno nájsť v civilných manželských zväzkoch či v iných formách partnerského spolužitia napriek tomu, že nezodpovedajú platným cirkevným normám.

Aj toto konštatovanie má však na opačnej strane spektra 54 nositeľov iného postoja. Tí, ktorí sa dívajú otvorene na potrebu okrem duchovného prijímania umožniť rozvedeným katolíkom, ktorí žijú v novom civilnom vzťahu, aj reálnu možnosť účasti na eucharistii, sú takisto v polemike s veľkou časťou iného presvedčenia. Tento odsek synodálneho dokumentu sa skončil pri hlasovaní so „skóre“ 112:64.

Synoda a homosexuálna orientácia

Skóre 118:62 je v odseku 55, ktorý sa týka témy, ktorej venovali médiá najväčšiu pozornosť. Sumarizačný report v polčase synody vzbudil rozruch v médiách a nádeje v komunite veriacich, ktorí sa ako homosexuáli domáhajú vo svojej cirkvi prijatia. V záverečnom reporte zazneli v súvislosti s homosexuálnou orientáciou slová rešpekt a takt („rispetto e delicatezza“).

Dokument nerieši komplexne otázku homosexuality a obracia sa skôr smerom k rodinám, ktoré majú s homosexuálnou orientáciou svojich členov konkrétne skúsenosti. Podľa tohto vyjadrenia synody nie je odôvodnené hľadať analógie alebo podobnosti medzi homosexuálnymi zväzkami a rodinou či manžel〜stvom. Napriek tomu majú byť muži a ženy s homosexuálnou orientáciou prijímaní s rešpektom a taktom.

V tomto smere si môžeme teda opäť s väčšou istotou urobiť informovaný názor na organizovanie slovenského referenda.

Kto vyhral, kto prehral

Pri pohľade na toto dianie je ťažké povedať, kto presadil svoj názor a kto bol porazený. František sa otvorene tešil názorovej rôznosti diskutujúcich a ocenil ju. Hovorí o tom, že biskupi majú doma v dialógu hľadať návrhy na konkrétne riešenia v duchu záverečného dokumentu.

Kto očakával, že sa nič nezmení a všetko ostane, ako bolo, je sklamaný a možno zneistený. Kto čakal rýchle riešenia, ostane rovnako neuspokojený.

Americký kardinál Burke, ktorý mal pochybnosti o otvorenom tóne synody, podľa neoverených správ odchádza zo svojej súčasnej pozície na nové pôsobisko skôr reprezentačného ako výkonného charakteru. František neorganizuje pochody a demonštrácie. Pozýva na trpezlivú diskusiu bez unáhlených riešení. Dialóg pokračuje. Pravicový aj liberálny aktivizmus bol odmietnutý v jeho príhovore s rovnakou intenzitou. Veriacich aj biskupov volá na rozhovor o tom, ako má cirkev zajtrajška riešiť dnešné výzvy tak, aby o odpovede mal svet ešte záujem.

Cesta je v tomto jeho snažení dôležitá aspoň tak, ako jej cieľ. Či sa mu podarí dotiahnuť rímskokatolícku cirkev do 21. storočia, nie je až také dôležité ako to, že sa o to veľmi koncepčne a dôsledne pokúša.
Písané pre denník SME
späť tlač hore
 O editorovi webu
Miroslav Kocúr, ThDr., PhD., vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského Bratislava. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku a TI v Spišskom Podhradí. Bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Prednášal na BISLA v Bratislave.  V novembri 2011 bol menovaný za riaditeľa VIA IURIS.  

V januári 2014  začal spolupracovať s neziskovou organizáciou LEAF pri podporných a vzdelávacích programoch pre študentov a žiakov základných a stredných škôl. 
Je autorom prekladov, odborných publikácií, článkov, reflexií pre domáce i zahraničné inštitúcie.
NETservis


Centrum pro studium demokracie a kultury


SME logo